Tủ bảo quản lưu mẫu Sanaky

Vị trí: Phòng QA - Sóc Sơn

Đang có:        cái

Dài: 53.5 cm
Rộng: 157 cm
Cao:53.5 cm

01

TS*03